Uw huis en de fiscus

 

Bij het kopen van een huis komen ook een aantal fiscale zaken om de hoek kijken, zoals hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. De wetgever heeft op dit terrein niet stilgezeten. Tengevolge van de stijging van de huizenprijzen van de laatste jaren is veelal een forse overwaarde ontstaan. Financi๋le instellingen hebben er alles aan gedaan om door middel van hun diensten en producten deze overwaarde voor hun klanten liquide te maken. De wetgever heeft echter vanaf 1997 diverse maatregelen getroffen teneinde de rente aftrek te beperken.

Hypotheekrente
De rente die een belastingplichtige verschuldigd is voor een lening voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning is volledig aftrekbaar. Dit geldt ook indien de lening is verstrekt door bijv. een familielid. De rente komt in mindering op het progressief belaste inkomen van Box I. De duur van de hypotheekrenteaftrek is echter beperkt. De rente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor op 1 januari 2001 reeds bestaande leningen, gaat de termijn van 30 jaar op die datum in.

Bij verhoging van de lening in verband met verbetering of onderhoud van de eigen woning, gaat voor die verhoging een nieuwe 30-jaarstermijn lopen. De rente die verschuldigd is op een lening voor een tweede woning is met ingang van 1 januari 2001 niet meer aftrekbaar. Deze lening wordt wel als schuld in aanmerking genomen in Box III.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait vertegenwoordigt de waarde die het woongenot voor een huiseigenaar heeft. Aan de hand van een tabel wordt het eigenwoningforfait bepaald. Deze waarde vormt progressief belast inkomen in Box I.

bij een waarde van de eigen woning
tussen € 0,-- en € 12.500,-- is het forfait nihil
tussen € 12.500,-- en € 25.000,-- is het forfait 0,2%
tussen € 25.000,-- en € 50.000,-- is het forfait 0,35%
tussen € 50.000,-- en € 75.000,-- is het forfait 0,45%
van meer dan € 75.000,-- is het forfait 0,6% met een maximum van € 8.750,--

De waarde van de eigen woning wordt periodiek vastgesteld volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De waarde van de eigen woning vermenigvuldigd met het percentage geeft het eigenwoningforfait. Dit bedrag dient opgeteld te worden bij de inkomsten in Box 1.

 

Terug naar vorige pagina